Alkoholikai rodo teigiamą pavyzdį Troškūnams

Sukurta : 2016-05-27 09:36:29
Alkoholikai rodo teigiamą pavyzdį Troškūnams

Šaltinis: Daiva Baronienė, www.lzinios.lt

Tre­čius me­tus Anykš­čių ra­jo­ne, Troš­kū­nuo­se, vei­kian­tys se­ne­lių na­mai „Sen­jo­rų prie­globs­tis“, skir­ti gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį pa­si­tin­kan­tiems pri­klau­so­my­bės prob­le­mų tu­rin­tiems žmo­nėms, ta­po mies­te­lio trau­kos vie­ta. Troš­kū­nie­čiai, kaip ma­ro bi­jo­ję to­kios įstai­gos įkū­ri­mo, da­bar į ją at­ei­na ne­ši­ni do­va­no­mis.

Troš­kū­nai – mū­sų ša­ly­je vie­nin­te­lė vie­ta, ku­rio­je ryž­ta­si įkur­ti se­ne­lių na­mus iš­im­ti­nai žmo­nėms, ka­muo­ja­miems pri­klau­so­my­bės. Šiuo me­tu „Sen­jo­rų prie­globs­ty­je“ gy­ve­na 18 as­me­nų, ku­rių dau­gu­ma – vis­ką gy­ve­ni­me pra­ra­dę al­ko­ho­li­kai. Tarp tų, ku­rie į šiuos na­mus at­ėjo ne­ši­ni tik ry­še­liu (tai bu­vo vi­sas jų už­gy­ven­tas tur­tas), – bu­vu­sios di­džiu­lės ga­myk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, mo­ky­to­jas, ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nas. At­vy­ku­sie­ji gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­džio pa­si­tik­ti į Troš­kū­nus ir sau, ir ki­tiems pri­si­pa­ži­no esan­tys al­ko­ho­li­kai ir pa­si­ža­dė­jo gy­ven­ti blai­viai.

Troš­kū­nų se­niū­nas An­ta­nas Jan­kaus­kas pa­brė­žė, kad „Sen­jo­rų prie­globs­čio“ gy­ven­to­jai duo­to žo­džio pa­vyz­din­gai lai­ko­si ir vie­tos žmo­nėms ti­krai ne­ke­lia jo­kių prob­le­mų. „Bū­tų ge­rai, kad mū­sų žmo­nės pa­jėg­tų pa­si­mo­ky­ti iš blai­vų gy­ve­ni­mą pa­si­rin­ku­sių al­ko­ho­li­kų“, – kal­bė­jo jis.

Iš­skir­ti­nė įstaiga

„Sen­jo­rų prie­globs­tis“ – lab­da­ros ir par­amos fon­do „Prieg­lobs­tis“ įkur­ta įstai­ga, čia įsteig­tas vie­nas so­cia­li­nio dar­buo­to­jo eta­tas, ku­riuo da­li­ja­si iš Kau­no į Troš­kū­nus gy­ven­ti at­si­kraus­tę Ne­rin­ga ir Arū­nas Vai­ce­kaus­kai. Vy­ras ir žmo­na rū­pi­na­si vis dar tvar­ko­mu se­ne­lių na­mų pa­sta­tu ir jo gy­ven­to­jais.

LŽ kal­bin­ta N. Vai­ce­kaus­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, jog sim­bo­liš­ka tai, kad pa­sta­tas, ku­ria­me šiuo me­tu glau­džia­si se­ne­liai, prieš­ka­riu ir bu­vo pa­sta­ty­tas kaip se­ne­lių na­mai. Tai bu­vęs baž­ny­čios sta­ti­nys, o jo gy­ven­to­jais rū­pi­no­si se­se­rys vie­nuo­lės. So­viet­me­čiu pa­sta­tas bu­vo na­cio­na­li­zuo­tas ir ati­duo­tas mo­kyk­lai. Iš pra­džių vai­kai ja­me mo­kė­si, pa­skui pa­sta­tas ta­po mo­ki­nių bend­ra­bu­čiu. Evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios val­do­mas lab­da­ros ir par­amos fon­das „Prieg­lobs­tis“ ne­be­vei­kian­tį bend­ra­bu­tį įsi­gi­jo iš Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir ja­me įkū­rė ne­vals­ty­bi­nius se­ne­lių na­mus.

„Sen­jo­rų prie­globs­ty­je“ sa­va­no­riau­jan­tis vil­nie­tis Ri­mas Ki­sie­lius pa­sa­ko­jo, kad šis fon­das yra įkū­ręs ne vie­ną įstai­gą li­ki­mo ne­gan­dų blaš­ko­miems žmo­nėms. Tarp jų – Ma­žei­kių ra­jo­no Dai­no­rių kai­me vei­kian­ti „Ma­mos so­dy­ba“, skir­ta ne­tu­rin­čioms kur pri­sig­laus­ti mo­te­rims su vai­kais, Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je įkur­ti Adap­ta­ci­jos na­mai, ku­riuo­se glau­džia­si vi­suo­me­nė­je su­nkiai pri­tam­pan­tys as­me­nys, Jo­niš­kio ra­jo­ne ša­lia Ža­ga­rės esan­čio­je „Be­na­mių so­dy­bo­je“ ap­gy­ven­di­na­mi pa­sto­gę pra­ra­dę žmo­nės. „A­dap­ta­ci­jos prog­ra­mą iš­ėję jau­nes­ni žmo­nės pa­pras­tai tam­pa vi­sa­ver­čiais pi­lie­čiais, o se­nais pa­si­rū­pi­na­me „Sen­jo­rų prie­globs­ty­je“, – pa­brė­žė R. Ki­sie­lius.

Ra­my­bės nesutrikdė

Daž­niau­siai į „Sen­jo­rų prie­globs­tį“ pa­ten­ka va­di­na­mie­ji gat­vės žmo­nės, ku­rių daž­nas iki tol el­ge­tau­da­vo, o gau­tus pi­ni­gus iš­leis­da­vo al­ko­ho­liui.

„Tur­būt svar­biau­sias šių na­mų tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mas – vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti al­ko­ho­lio. Tad at­ėju­siems žmo­nėms pa­siū­lo­me rink­tis: ar­ba įpras­tas gy­ve­ni­mo bū­das ir jo pa­bai­ga kur nors pa­tvo­ry, ar­ba blai­vy­bė, šil­ta pa­sto­gė ir so­tus mais­tas „Sen­jo­rų prie­globs­ty­je“, – pa­sa­ko­jo N. Vai­ce­kaus­kie­nė. Ji ne­slė­pė, kad se­ne­lių na­muo­se bu­vo ap­si­gy­ve­nę ke­li as­me­nys, ku­rie pa­žei­di­nė­jo nu­sta­ty­tas tai­syk­les ir tu­rė­jo iš­si­kraus­ty­ti. Ta­čiau dau­gu­ma lai­ko­si duo­to pa­si­ža­dė­ji­mo.

So­cia­li­nės dar­buo­to­jos tei­gi­mu, kad gy­ven­to­jai te­sė­tų pa­ža­dą, juos rei­kia nuo­lat pri­žiū­rė­ti, draus­min­ti ir mo­ty­vuo­ti. „Tai ir da­ro­me. Drau­ge su jais re­mon­tuo­ja­me, tvar­ko­me na­mus, ga­mi­na­me val­gį, šiuos žmo­nes ly­di­me pas gy­dy­to­jus, tvar­ko­me jų do­ku­men­tus, pa­de­da­me pa­si­rū­pin­ti pen­si­jo­mis ir pa­šal­po­mis“, – dės­tė ji.

Tuo me­tu R. Ki­sie­lius pri­si­mi­nė, kad prieš „Sen­jo­rų prie­globs­čiui“ įsi­ku­riant Troš­kū­nuo­se, šio mies­to gy­ven­to­jai bu­vo la­bai su­ne­ri­mę, bai­mi­no­si, kad at­si­kraus­tę al­ko­ho­li­kai atims iš jų ra­my­bę ir pa­sta­tas su jo gy­ven­to­jais taps mies­to pikt­žaiz­de. Ra­mi­na­mi, kad taip ne­bus, troš­kū­nie­čiai jau­tė­si mul­ki­na­mi, ne­ti­kė­jo, kad vi­są gy­ve­ni­mą al­ko­ho­lį var­to­ję žmo­nės se­nat­vė­je ga­li jo at­si­sa­ky­ti.

„Da­bar ma­to­me, kad gy­ven­to­jai vi­siš­kai pa­kei­tė po­žiū­rį. Troš­kū­nie­čiai mums pa­siū­lo sa­vo iš­au­gin­tų gė­ry­bių, vi­są žie­mą mai­ti­no­mės vie­no ūki­nin­ko do­va­no­to­mis bul­vė­mis“, – sa­kė R. Ki­sie­lius.

Ori senatvė

Troš­kū­nų se­niū­nas A. Jan­kaus­kas LŽ pri­pa­ži­no, kad lau­kiant pri­klau­so­my­bę tu­rin­čių se­ne­lių iš­ties bū­ta ir ne­ri­mo, ir bai­mės dėl bū­si­mų gy­ven­to­jų. „Ta­čiau da­bar, ma­ty­da­mas kaip šie žmo­nės gy­ve­na, no­riu pa­sa­ky­ti, jog džiaug­čiau­si, kad ir mū­sų vie­tos žmo­nės im­tų gy­ven­ti taip, kaip „Sen­jo­rų prie­globs­čio“ glo­bo­ti­niai. Mū­siš­kiai stik­liu­ko kil­no­to­jai tu­rė­tų ly­giuo­tis į blai­viai gy­ven­ti pa­si­ry­žu­sius žmo­nes“, – pa­brė­žė se­niū­nas.

Jis džiau­gė­si, kad se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je yra na­mai, ku­riuo­se su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ne vi­sa­da tin­ka­mai gy­ve­nu­siems žmo­nėms se­nat­vę nu­gy­ven­ti oriai.