Bendruomenė pristato ypatingą parodą

Sukurta : 2016-08-30 14:41:08
Bendruomenė pristato ypatingą parodą

Šaltinis: Kristina Kučinskaitė, lzinios.lt

Rugp­jū­čio 26-osios va­ka­re Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos Ca­ri­tas pri­klau­so­mų as­me­nų bend­ruo­me­nės „Aš esu“ na­mų kie­mas bus pil­nas džiu­ge­sio, juo­ko ir mu­zi­kos – čia sveiks­tan­tie­ji nuo pri­klau­so­my­bių švęs šei­ma­die­nį ir pri­sta­tys pro­jek­tą „A­pie 12“. Ja­me – ži­no­mų Lie­tu­vos at­li­kė­jų ir no­rin­čių­jų pa­keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mus kar­tu at­lik­tos dai­nos. 

Dau­giau nei me­tus tru­kęs pa­si­ren­gi­mas pro­jek­tui jau įga­vo pa­vi­da­lą – prieš ke­lias die­nas iš­leis­tas kom­pak­ti­nis dis­kas, ku­ria­me skam­ba dvy­li­ka kū­ri­nių. Dau­gu­ma jų nė­ra gir­dė­ti, nes su­kur­ti spe­cia­liai šiai ini­cia­ty­vai.

Bend­ruo­me­nės va­do­vas ku­ni­gas Kęs­tu­tis Dva­rec­kas pa­sa­ko­ja, jog su­kur­ti due­tus su anks­čiau ne­dai­na­vu­siais sveiks­tan­čiai­siais su­ti­ko Ne­da, Ari­na, Čes­lo­vas Ga­ba­lis, Kris­ti­na Žal­do­kai­tė, Gied­rius Vaš­kys, Vi­das Pet­ke­vi­čius, As­ta Pi­ly­pai­tė ir Po­vi­las Meš­kė­la.

„Gy­dė ir džiu­gi­no ne tik pats pro­ce­sas, bet vis dar ma­lo­niai ste­bi­na ir re­zul­ta­tas – tad jau­kia­me kon­cer­te penk­ta­die­nį gir­dė­si­me ke­le­tą due­tų iš CD bei gi­ta­rų due­to Mar­ty­no Ku­lia­vo ir Alex Ten kū­ri­nius. Taip pat – Ari­nos, Čes­lo­vo Ga­ba­lio, Gied­riaus Vaš­kio bei Kris­ti­nos Žal­do­kai­tės do­va­no­ja­mas dai­nas“, – apie ne­mo­ka­mą ren­gi­nį, įvyk­sian­tį Šv. Ste­po­no gat­vės 37 – ojo na­mo kie­me sa­kė K. Dva­rec­kas.

Dai­ną „Mes kar­tu“, vai­ni­kuo­sian­čią ren­gi­nį, kar­tu su K. Žal­do­kai­te at­liks ne tik sveiks­tan­tie­ji, bet ir vi­si, su­si­rin­ku­sie­ji į šven­tę. Sve­čiams bus iš­da­lin­ti dai­nos žo­džiai bei par­agin­ta pri­si­jung­ti prie kū­ri­nio, ku­ris tu­rė­tų tap­ti bend­ruo­me­nės him­nu, ofi­cia­laus de­biu­to.

„Šiais me­tais kvie­čia­me vėl vi­sus drau­ge su­si­bur­ti mū­sų bend­ruo­me­nės šei­ma­die­ny­je – vi­sų pir­ma šiuo ren­gi­niu no­ri­me iš­tar­ti ačiū už ku­pi­nus at­ra­di­mų dar vie­nus bend­ruo­me­nės veik­los me­tus. Ta­ria­me ačiū Die­vui už žmo­nes, per ku­riuos mus pa­lai­kė, ly­dė­jo, ra­gi­no, kvie­tė, ap­ka­bi­no. An­tra – no­ri­me liu­dy­ti, kad yra iš­ei­tis iš vi­sų ak­li­gat­vių ir kvies­ti vi­sus su­si­ki­bus ran­ko­mis tap­ti vi­suo­me­ne, ku­rio­je ne­be­lik­tų vie­tos su­sve­ti­mė­ji­mui, abe­jin­gu­mui, pri­klau­so­my­bėms ir pan.“, – sa­kė ku­ni­gas.

Ir tre­čia, anot jo, ren­gi­ny­je no­ri­ma pa­si­džiaug­ti me­tų dar­bo vai­siais – svei­ki­na­mas kiek­vie­nas, pra­dė­jęs ar tę­sian­tis svei­ki­mo nuo pri­klau­so­my­bių ke­lią. Šį­met prie bend­ruo­me­nės pri­si­jun­gė net 36 na­riai, nu­spren­dę at­sis­vei­kin­ti su al­ko­ho­liu, lo­ši­mais ar nar­ko­ti­kais.

Penk­ta­die­nį bus pri­sta­ty­tas ne tik kom­pak­ti­nis dis­kas, bet ir par­oda. Jo­je de­mons­truo­ja­mi Lie­tu­vo­je ži­no­mų me­ni­nin­kų dar­bai, ku­riuos jie do­va­no­jo bend­ruo­me­nei. Di­džio­ji dar­bų da­lis gi­mė, pa­sak K. Dva­rec­ko, due­tuo­se su bend­ruo­me­nės na­riais: „Vi­sus me­tus me­ni­nin­kai ne­at­ly­gin­ti­nai au­ko­jo sa­vo lai­ką, ta­len­tus ir dė­me­sį bend­riems kū­ry­bi­niams mė­gi­ni­mams su bend­ruo­me­nė­je sveiks­tan­čiais as­me­ni­mis – pa­sig­ro­žė­ti ti­krai yra kuo“.

Bend­ruo­me­nę, o tiks­liau ta­riant, sveik­ti no­rin­čius žmo­nes per bend­ruo­me­nę pa­lai­ko to­kie gar­sūs me­ni­nin­kai kaip A. Za­ka­raus­kas, S. Vai­tie­kū­nas, A. Alek­sand­ra­vi­čius, S. Mas­laus­kai­tė, V. Kva­šys, J. Šku­lie­nė, A. Liau­dans­kas, A. Lik, G. Jag­mi­nas, R. Gri­tė­nas, A. Kvi­liū­nas, S. Ma­žy­lis, J. Juo­dy­tė, J. Ke­mek­ly­tė – Bag­do­nie­nė, E. Le­vin, G. Ge­ce­vi­čius ir D. Gu­da­čiaus­kai­tė.

Po kon­cer­to drau­ge su Jo Emi­nen­ci­ja kar­di­no­lu Aud­riu Juo­zu Bač­kiu vi­si kvie­čia­mi pra­dė­ti nak­ti­nę ado­ra­ci­ją na­mų kop­ly­čio­je.

Šeš­ta­die­nio ry­tą šven­tė tę­sis kon­fe­ren­ci­jo­je apie pri­klau­so­my­bių li­gas, ku­rio­je pra­ne­ši­mus skai­tys: dr. Ro­ber­tas Ba­da­ras, dr. Jus­ti­na Ky­man­tie­nė, dr. prof. Lai­ma Bu­lo­tai­tė, dr. Al­vy­das Na­vic­kas, gyd. Vil­ma And­re­jaus­kie­nė, NTKD di­rek­to­rė In­ga Juo­za­pa­vi­čie­nė, dr. And­rius Na­vic­kas ir kun. Kęs­tu­tis Dva­rec­kas.

12 val. šven­tę vai­ni­kuos Šv. Mi­šios su Vil­niaus vys­ku­pu aug­zi­li­ja­ru Arū­nu Po­niš­kai­čiu. Po Mi­šių – vai­šės na­mų kie­me.