Meilė vaikams į namus atvedė keturis globotinius

Sukurta : 2016-09-29 14:51:07
Meilė vaikams į namus atvedė keturis globotinius

Šaltinis: Alma Mosteikaitė, www.alytausnaujienos.lt

Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Ri­mė­nų kai­me, gy­ve­nan­čios Si­gu­tės La­se­vi­čie­nės na­mai šie­me­tę ge­gu­žę pra­tur­tė­jo tri­mis nau­jais gy­ven­to­jais – šei­mi­nin­kės ini­cia­ty­va čia ap­si­gy­ve­no iš Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų pa­si­im­ti glo­bo­ti bro­liu­kai. Pir­mo­ji Si­gu­tės glo­bo­ti­nė jau mo­ko­si Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre. To­je pa­čio­je mo­ters so­dy­bo­je gy­ve­na ir jos ke­tu­rios duk­ros, iš ku­rių trys jau su­kū­ru­sios šei­mas ir Si­gu­tei pa­do­va­no­ju­sios de­vy­nis anū­kus. „Džiau­giuo­si, kad tu­riu vai­kus. Aš juos my­liu, ir ma­ne jie my­li“, – at­vi­rau­ja mo­te­ris.

Jos šir­dies dos­nu­mas tuo ne­si­bai­gia – ri­mė­niš­kė dar pri­žiū­ri dvi se­no­les.

Pa­si­sta­tė na­mą glo­bo­ti­niams

Kai vie­ną penk­ta­die­nio po­pie­tę lan­kė­mės pas Ri­mė­nų kai­mo gy­ven­to­ją S.La­se­vi­čie­nę, per lau­ką į so­dy­bą par­ke­lia­vo bū­rys vai­kų. Pa­si­ro­do, Dau­gų gim­na­zi­jos mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas po pa­mo­kų par­ve­žė jos vai­kus.

Ir glo­bo­ti­niai, ir Si­gu­tės anū­kai sku­bė­jo per­si­reng­ti ir ei­ti val­gy­ti vie­nos šei­mi­nin­kės duk­ters pa­ruoš­tų kol­dū­nų į di­dį­jį so­dy­bos na­mą, ku­ria­me įsi­kū­ru­sios mo­ters duk­ros su šei­mo­mis. Ki­tas kie­me pa­sta­ty­tas na­mas skir­tas šie­met ge­gu­žę iš Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų pa­im­tiems glo­bo­ti trims bro­liu­kams, šia­me na­me kar­tu su vai­kais nak­vo­ja ir Si­gu­tė.

„Tą na­mą pa­si­sta­tėm, nes vi­są­laik gal­vo­jau glo­bo­ti se­ne­lius. Aš ir da­bar pri­žiū­riu dvi se­no­les. Prieš ket­ve­rius me­tus par­si­ve­žiau ne­vaikš­tan­čią, ak­lą to­li­mą vy­ro gi­mi­nai­tę iš Dau­gų. Anks­čiau va­ži­nė­jau jos pri­žiū­rė­ti į Dau­gus. O per vie­nas Kū­čias pa­si­šau­kiau žen­tą ir pa­pra­šiau ją par­vež­ti – kar­tu su­ti­kom Kū­čias, Ka­lė­das, pa­bu­vo iki Nau­jų­jų me­tų ir pa­sa­kė, kad ne­be­no­ri va­žiuo­ti į na­mus, ten bi­jo gy­ven­ti. 86-erių se­nu­tė tu­ri du sū­nus, jie nuo­lat pa­si­do­mi ma­mos svei­ka­ta, ypač klai­pė­die­tis, at­va­žiuo­ja ap­lan­ky­ti. Prieš dve­jus me­tus ap­si­ė­miau glo­bo­ti am­ži­ną atil­sį vy­ro krikš­to ma­mą, gy­ve­nan­čią Ri­mė­nuo­se, taip pat ak­lą, sun­kiai vaikš­čio­jan­čią, jai da­bar aš­tuo­nias­de­šimt. Ka­dan­gi ra­jo­no val­džia ži­no­jo, kad no­riu pri­žiū­rė­ti se­nu­kus, pa­va­sa­rį pa­siū­lė, ar ne­no­rė­čiau pa­keis­ti sa­vo no­ro ir im­ti glo­bo­ti vai­kus. Pa­sa­kė, kad Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se yra trys bro­liu­kai iš vie­nos šei­mos, gal pa­gal­vo­čiau“, – pa­sa­ko­jo Si­gu­tė.

Taip ir at­si­ti­ko: nu­va­žia­vo į Vai­kų glo­bos na­mus ge­gu­žę ir par­si­ve­žė val­diš­kos glo­bos duo­nos pus­tre­čių me­tų ra­ga­vu­sius vai­kus. Ke­tu­rio­lik­me­tis Mar­ty­nas, vie­nuo­lik­me­tis Da­nie­lius ir sep­tyn­me­tis Mant­vy­das ap­si­gy­ve­no nau­ja­me, dar ne­baig­ta­me įreng­ti S.La­se­vi­čie­nės na­me. Jį sta­tė vi­sa mo­ters šei­ma, pa­ti Si­gu­tė mo­ka daug sta­ty­bi­nių dar­bų, tik elek­trai įreng­ti sam­dė meist­rus. Da­bar svar­biau­sia iki at­ei­nan­čių šal­čių su­si­tvar­ky­ti sto­gą, įsi­reng­ti šil­dy­mą. Jei ne­pa­vyks vis­ko grei­tai pa­da­ry­ti, šei­mi­nin­kė su tri­mis ber­niu­kais kraus­ty­sis į di­dį­jį na­mą.

Tą­dien grį­žę ir pa­val­gę Si­gu­tės glo­bo­ja­mi bro­liu­kai ap­ro­dė jiems įreng­tus kam­ba­rius nau­ja­me na­me, taip pat bū­si­mą sve­tai­nę, ku­rio­je pla­nuo­ja vi­si ger­ti ar­ba­tą ir pri­im­ti sve­čius. Vy­riau­sia­sis Mar­ty­nas iš kar­to pa­reiš­kė, kad jam čia ge­riau nei Vai­kų glo­bos na­muo­se, tik šiek tiek trūks­ta di­de­lės fut­bo­lo aikš­tės prie na­mų, mat prie Glo­bos na­mų to­kia bu­vo.

„Čia mes tu­rim ki­tus už­si­ė­mi­mus – daug gry­ba­vom, uo­ga­vom. Mar­ty­nas jau pats tu­ri du glo­bo­ti­nius – triu­šius. Lai­kom viš­tų, au­gi­na­mės dar­žo­vių“, – S.La­se­vi­čie­nė var­di­jo gy­ve­ni­mo kai­me pri­va­lu­mus.

Mo­te­ris gy­rė bro­liu­kus: „Jie ge­ri vai­kai, daug ko dar rei­kia jiems iš­mok­ti. Jau ir vi­sų gim­ta­die­niai čia at­švęs­ti. Tie­sa, vie­no ne­šven­tėm, nes su dviem bro­liais su­ta­rėm, kad jis to ne­nu­si­pel­nė, – la­bai ne­gra­žiai el­gė­si, kei­kė­si. Pa­mo­ka bu­vo ne­blo­ga, ki­tais me­tais, jei pa­si­tai­sys, per gim­ta­die­nį ant sta­lo bus net du tor­tai.“

Pir­mo­ji glo­bo­ti­nė – prieš še­šio­li­ka me­tų

Ri­mė­nų kai­mo gy­ven­to­ja pri­si­pa­žįs­ta my­lin­ti vai­kus, jau­čian­ti, kad ir šie ją my­li. Tą­kart nuo jos to­li ne­si­trau­kė trys bro­liu­kai, ypač vy­riau­sia­sis kal­ban­tis sten­gė­si pa­pil­dy­ti Si­gu­tę, ne­si­gė­di­jo prie jos pri­sig­laus­ti.

Vai­kai šei­mi­nin­kę va­di­na glo­bė­ja ar­ba te­ta, var­du šauk­ti ne­drįs­ta.

Ka­dan­gi Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nuo šių me­tų pra­džios už vie­ną pa­im­tą glo­bo­ti vai­ką, jų glo­bos įstai­go­se at­si­dū­ru­sį iš ra­jo­no gy­ven­to­jų šei­mų, mo­ka po 300 eu­rų per mė­ne­sį, plius iš vals­ty­bės už vie­ną glo­bo­ti­nį gau­na­mi 190 eu­rų per mė­ne­sį, ne vie­nam ky­la klau­si­mas, gal S.La­se­vi­čie­nė ge­gu­žę tris vai­kus pri­glau­dė dėl pi­ni­gų.

„Ko­dėl aš ne­ga­lė­čiau pa­da­ry­ti ge­ro dar­bo? Dar 2000-ai­siais iš Aly­taus kū­di­kių na­mų par­si­ve­žiau dve­jų me­tu­kų Jur­gi­tą. Ma­no trys mer­gai­tės jau bu­vo ge­ro­kai vy­res­nės, kai gi­mė ma­žo­ji Edi­ta. Bū­da­vo, tos vy­res­nės vis šau­kia ir šau­kia: „Pa­si­imk Edi­tą.“ Ta­da dar vy­ras bu­vo gy­vas, pa­si­ta­rėm, kad gal rei­kė­tų iš val­diš­kų na­mų pa­si­im­ti mer­gai­tę. Jis man ne­pri­eš­ta­ra­vo, tik pa­sa­kė: „Žiū­rėk, kad ne­bū­tų per sun­ku.“

Me­tus lau­kiau glo­bo­ti­nės, ne­no­rė­jau iš gau­sios šei­mos, kad ki­ti vai­kai pra­šy­tų ir juos pa­im­ti. Jur­gi­ta bu­vo jau du kar­tus pa­im­ta glo­bo­ti ir vėl grą­žin­ta į Kū­di­kių na­mus, man jos la­bai pa­gai­lo. Ir dar at­si­ti­ko taip, kad ji su ma­no jau­niau­sia duk­ra gi­mu­si tais pa­čiais me­tais, tą pa­tį mė­ne­sį ir tą pa­čią die­ną“, – mo­te­ris pa­tei­kia gy­ve­ni­mo pa­tir­ties pa­dik­tuo­tą at­sa­ky­mą tiems, ku­rie ma­no, jog vai­kai glo­bo­ja­mi dėl pi­ni­gų.

Jos tei­gi­mu, vi­si gau­na­mi pi­ni­gai ir ati­ten­ka vai­kams: „Kiek rei­kia mais­to, rū­bų nu­pirk­ti? Mes dar ir vi­sur ke­liau­jam, ap­va­ži­nė­ję vi­sas gra­žiau­sias Lie­tu­vos vie­tas, pra­mo­gų cen­trus. Vai­kus iš­lei­džiu į vi­sas mo­kyk­los ren­gia­mas eks­kur­si­jas. Pi­ni­gai grei­tai iš­tirps­ta. Kai pa­gal­vo­ji, jie la­bai svar­bu, bet yra dar kaž­kas svar­biau.“

Kas su­grau­di­no vai­kų glo­bė­ją?

S.La­se­vi­čie­nė il­gai pri­si­mins šie­me­čio rug­sė­jo 7-ąją, kai glo­bo­ti­nei Jur­gi­tai su­ka­ko aš­tuo­nio­li­ka. Mo­te­ris su mer­gai­te su­si­ti­ko Aly­tu­je, gim­ta­die­nio pro­ga jai nu­pir­ko tris ro­žes ir pa­svei­ki­no.

„Grįž­ta šeš­ta­die­nį Jur­gi­ta, at­ei­na pas ma­ne su di­de­le sal­dai­nių dė­že, de­vy­nio­mis ro­žė­mis ir pa­dė­ko­ja už tai, kad ją pa­ė­miau iš Kū­di­kių na­mų, už­au­gi­nau, rū­pi­nau­si jos svei­ka­ta. Taip pa­ma­lo­ni­no, kad net ap­si­ver­kiau“, – ir da­bar šiek tiek su­sig­rau­di­na Si­gu­tė.

Jos vai­kai ir Jur­gi­ta daž­nai mo­te­riai pa­da­ro staig­me­nų. Ka­dan­gi S.La­se­vi­čie­nė nuo­lat kaž­kur įsi­dar­bi­na, vie­nu me­tu net va­ži­nė­jo dirb­ti į Vil­nių ir da­bar gal­vo­ja apie nau­ją dar­bo­vie­tę, ne vi­sa­da at­si­ran­da lai­ko net pa­čios gim­ta­die­nio pro­ga pa­ruoš­ti vai­šių. O jų rei­kia ne­ma­žai – so­dy­bo­je su da­bar­ti­niais glo­bo­ti­niais net dvi de­šim­tys gy­ven­to­jų.

Tad koks bū­na džiaugs­mas Si­gu­tei, kai gim­ta­die­nio die­ną, bir­že­lio 1-ąją, jai kie­me pa­ruo­šia­mas sta­las su tor­tu, gė­lė­mis, žva­kė­mis, pri­ke­pa­ma šaš­ly­kų.

„At­ro­do, smul­kme­na, bet tai man la­bai svar­bu. Va­di­na­si, ma­ne my­li. Aš gi­mu­si per Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną, gal to­dėl man no­ri­si gin­ti vi­sus vai­kus. Gal vi­sos mo­te­rys, gi­mu­sios tą die­ną, lin­ku­sios glo­bo­ti vai­kus?“ – svars­to ri­mė­niš­kė.

„Tu­ri di­de­lį no­rą da­lin­tis“

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Bal­čiū­nas pui­kiai ži­no S.La­se­vi­čie­nę iš Ri­mė­nų, ku­ri vi­sai ne­se­niai sa­vo na­muo­se pri­glau­dė tris bro­liu­kus iš Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų: „Mo­te­ris tu­ri di­de­lį no­rą da­lin­tis sa­vo gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­ti­mi. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­si mū­sų ra­jo­ne esan­tys glo­bė­jai vai­kus pa­si­i­ma glo­bo­ti ne dėl sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės ski­ria­mų pi­ni­gų. Jie tai da­ro iš mei­lės vai­kams, su­pras­da­mi at­sa­ko­my­bę, ir mes glo­bė­jams jau­čia­me di­de­lę pa­gar­bą ir dė­kin­gu­mą.“

Nuo šių me­tų pra­džios, kai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to pra­dė­jo mo­kė­ti po 300 eu­rų per mė­ne­sį už vie­ną glo­bo­ja­mą vai­ką, pa­im­tą daž­niau­siai iš aso­cia­liai gy­ve­nan­čių ra­jo­no žmo­nių, dar mo­ka­ma ir vals­ty­bės biu­dže­to per mė­ne­sį už vie­ną glo­bo­ti­nį 190 eu­rų iš­mo­ka, glo­bo­ja­mų vai­kų pa­dau­gė­jo. Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį pa­im­ta glo­bo­ti 19 vai­kų, o per­nai tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 7. Iš vi­so ra­jo­no šei­mo­se ir vie­no­je šei­my­no­je da­bar glo­bo­ja­ma 119 vai­kų.

Pas­ta­ruo­ju me­tu trys ra­jo­no gy­ven­to­jai lan­ko vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mus pro­fe­sio­na­lių glo­bė­jų kur­sus ir ti­kė­ti­na, kad sa­vo šei­mo­se pri­glaus vals­ty­bi­niuo­se glo­bos, kū­di­kių na­muo­se au­gan­čius ra­jo­no gy­ven­to­jų vai­kus. O jų šian­dien dar yra 40: 26 – Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se, 7 – Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se, 5 – Kaz­lų Rū­dos so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­tre, po 1 – Laz­di­jų ra­jo­ne esan­čia­me so­cia­li­nės glo­bos cen­tre „Ži­di­nys“ ir Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se.

Nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio pa­gal pa­keis­tą Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to kas mė­ne­sį už vie­ną glo­bo­ja­mą vai­ką bus mo­ka­ma ne 190, o 304 eu­rai. Ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jo A.Bal­čiū­no tvir­ti­ni­mu, glo­bo­jan­tie­ji ra­jo­no vai­kus ir to­liau gaus da­bar­ti­nę pa­ra­mą iš vie­ti­nio biu­dže­to: „Mū­sų sa­vi­val­dy­bė ša­ly­je yra vie­na iš pra­di­nin­kių ski­riant pa­ra­mą iš sa­vo biu­dže­to glo­bo­ja­miems vai­kams. To­kia mū­sų pa­tir­ti­mi do­mė­jo­si ne vie­na sa­vi­val­dy­bė. Kas gi ki­tas, jei ne vie­ti­nė val­džia tu­ri pa­si­rū­pin­ti sa­vo gy­ven­to­jų nu­skriaus­tais vai­kais. Su­pran­tu, kad tam tik­rą skriau­dą jau­čia tie as­me­nys, ku­rie ra­jo­no gy­ven­to­jų vai­kus pa­ė­mę glo­bo­ti iki šie­me­čio sau­sio 1-osios ir ne­gau­na sa­vi­val­dy­bės iš­mo­kų, bet to­kią pa­ra­mą nu­ma­tan­tis ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mas ne­ga­lio­ja at­ga­li­ne da­ta. To­kiems as­me­nims tik­rai ge­ra ži­nia – nuo sau­sio iš vals­ty­bės biu­dže­to di­dė­jan­ti iš­mo­ka už glo­bo­ja­mus vai­kus.“

Nuotrauka: S. Lasevičienė