Vaikų globos namai ieško savanorių

Sukurta : 2016-06-03 13:05:02
Vaikų globos namai ieško savanorių

Šaltinis: Daiva Baronienė, www.lzinios.lt

Jo­na­vos ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mai, ku­riuo­se šiuo me­tu au­ga 56 vai­kai ir dir­ba 44 dar­buo­to­jai, ieš­ko sa­va­no­rių, ga­lin­čių bend­rau­ti su šiais vai­kais, o svar­biau­sia – bū­ti jiems pa­vyz­džiu.

Šių na­mų di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja so­cia­li­niam dar­bui Al­do­na Skur­daus­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, esą glo­bo­ti­niai nuo­lat pa­brė­žia, kad jiems pa­bo­do čia dir­ban­čių spe­cia­lis­tų, ku­rių ne vie­nas yra to­kio am­žiaus, jog vai­kams la­biau tik­tų į mo­čiu­tes, pa­mo­ky­mai, kaip de­ra elg­tis ir gy­ven­ti. Tad no­ri­ma, jog į glo­bos na­mus at­ei­tų jau­nų žmo­nių, ku­rie ne­kal­bė­tų apie tai, ko­kie tu­rė­tų tap­ti šių na­mų glo­bo­ti­niai, ir į ku­riuos šie ga­lė­tų ly­giuo­tis.

Sa­va­no­riai – naujovė

Vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja A. Skur­daus­kie­nė pa­brė­žė, kad sie­kis į šiuos na­mus pa­kvies­ti sa­va­no­rių, ku­rie bend­rau­tų su vai­kais, yra nau­jo­vė, o kar­tu ir ne­men­kas iš­šū­kis pa­tiems glo­bos na­mams. „Sa­va­no­rius kvie­čia­me ne to­dėl, kad mums truk­tų dar­buo­to­jų ar su­ge­bė­ji­mo dirb­ti su vai­kais. Mū­sų vai­kų glo­bos na­mams jų rei­kia tam, kad sa­va­no­riai mū­sų auk­lė­ti­niams tap­tų ge­ruo­ju pa­vyz­džiu, į ku­rį vai­kai no­rė­tų ly­giuo­tis“, – sa­kė A. Skur­daus­kie­nė. Jos tei­gi­mu, šių die­nų rea­li­ja yra to­kia, kad ne­pil­na­me­čiai į vai­kų glo­bos na­mus pa­ten­ka dėl tė­vų ne­pa­jė­gu­mo jais pa­si­rū­pin­ti. Dau­ge­lis jų prieš pa­tek­da­mi į šiuos na­mus jau bū­na ma­tę daug pa­vyz­džių, kaip ne­de­rė­tų elg­tis ir gy­ven­ti. Be to, šiuos vai­kus, jau ir čia gy­ve­nan­čius, daž­nai trau­kia „leng­vas“ gat­vės gy­ve­ni­mas.

„Mums, dar­buo­to­jams, la­bai su­nku įti­kin­ti glo­bo­ti­nius, daž­nai tei­gian­čius, kad mo­ky­tis ne­ver­ta, nė­ra pra­smės skai­ty­ti kny­gų, ne­ap­si­mo­ka spor­tuo­ti ar im­tis ki­tos la­vi­na­mo­sios veik­los. Tai ne­nuos­ta­bu, nes tie vai­kai at­ėjo iš ap­lin­kos, kur to ne­da­ro­ma. To­dėl la­bai no­rė­tu­me su­lauk­ti jau­nų sa­va­no­rių, ku­rie skai­to kny­gas, spor­tuo­ja ar už­sii­ma ki­to­kia pra­smin­ga veik­la ir ku­rie šia veik­la už­deg­tų mū­sų auk­lė­ti­nius“, – sa­kė A. Skur­daus­kie­nė. Ji pers­pė­jo, kad tai pa­da­ry­ti sa­va­no­riams ne­bus leng­va. Juk ne vie­no vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nio va­lia yra pa­žeis­ta, jiems trūks­ta mo­ty­va­ci­jos, be to, dau­ge­lis jų ne­mėgs­ta įsi­pa­rei­go­ti. To­dėl dirb­ti su to­kiais vai­kais, mo­ty­vuo­ti juos pra­smin­gam gy­ve­ni­mui ne­abe­jo­ti­nai bus iš­ban­dy­mas ir sa­va­no­riams.

Pa­si­ra­šys sutartis

Pa­sak A. Skur­daus­kie­nės, su pa­no­ru­siais tap­ti vai­kų glo­bos na­mų sa­va­no­riais bus pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys. Jas pa­si­ra­šan­tys sa­va­no­riai, vai­kų glo­bos na­mų va­do­vy­bė bei pa­tys glo­bo­ti­niai pa­si­ryš lai­ky­tis tam ti­krų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Pa­sak jos, tie įsi­pa­rei­go­ji­mai rei­ka­lin­gi pir­miau­sia tam, kad sa­va­no­riai ne­nus­kriaus­tų vai­kų ir kad pri­siim­tų at­sa­ko­my­bę už tai, kam ry­žo­si.

Sie­kiant vai­kų sau­gu­mo, sa­va­no­riai su glo­bos na­mų auk­lė­ti­niais bend­raus pa­čiuo­se vai­kų na­muo­se ir tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais, už­pil­dę do­ku­men­tus, ga­lės juos iš­si­ves­ti į ren­gi­nius ar­ba, pa­vyz­džiui, į ka­vi­nę. „La­bai ap­mau­du dėl to, kad ne­ma­žai mū­sų vai­kų tvir­ti­na aps­kri­tai nie­ko ne­no­rin­tys. Jie ne­no­ri ne tik ruo­šti pa­mo­kų, skai­ty­ti, pieš­ti, bet ir šok­ti, dai­nuo­ti ar įsi­trauk­ti į ki­to­kią veik­lą. Tad bū­tų la­bai džiu­gu, o vai­kams – nau­da, kad sa­va­no­riai įtrauk­tų juos į kū­ry­bi­nę veik­lą, pa­dė­tų par­eng­ti kon­cer­ti­nes prog­ra­mas“, – aiš­ki­no Jo­na­vos ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja.

A. Skur­daus­kie­nė ne­slė­pė, kad ne vie­nas glo­bo­ti­nis šių na­mų dar­buo­to­jams ne kar­tą yra iš­rė­žęs, jog auk­lė­to­jai jais rū­pi­na­si tik to­dėl, kad už tai gau­na al­gas. „At­ly­gi­ni­mų, aiš­ku, mes ne­at­si­sa­ky­si­me. Ta­čiau la­bai no­rė­tu­me, jog pas mus at­ėję sa­va­no­riai sa­vuo­ju pa­vyz­džiu par­ody­tų vai­kams, kad sie­kia jiems pa­dė­ti ne­at­ly­gin­ti­nai, vien dėl drau­gys­tės, bend­ra­vi­mo, bend­ro­jo gė­rio“, – sa­kė pe­da­go­gė. Ji ti­ki­no, kad vai­kų glo­bos na­muo­se lau­kia­ma ir pa­vie­nių, ir po ke­lis at­ei­nan­čių sa­va­no­rių. Ta­čiau ne­no­ri­ma, kad jų at­ei­tų vi­sas bū­rys, nes tuo­met ne­be­lik­tų as­me­ni­nio ry­šio. Ne­pil­na­me­čiai sa­va­no­riau­ti vai­kų glo­bos na­muo­se ne­bus pri­ima­mi.